CLX 984

ماده CLX984n  مخلوطی از آلدوکسیم و کتوکسیم رقیق دراستر هیدروکربنی با نقطه اشتعال بالا می‌باشد. این ماده یک کمپلکس نامحلول در آب با کاتیون‌های مختلف فلزی تشکیل می‌دهد. این ماده برای استخراج حلالی مس با عملکرد بالا استفاده می‌شود. واکنش‌ آن بشرح زیر می‌باشد.

2ROH(org) + Cu2+(aq)  <–> (RO)2Cu(org) + 2H+(aq)