ناب اکسیر

پروژه ها

پروژه ها

یکی دیگر از مواد مصرفی در صنعت فلزات غیر آهنی، کلکتور ها یا شناورکنندهای سطحی می باشند. این محصولات که بابرند های خارجی Z11 , Z13 , …. ,و با در دسته شیمیایی زانتات ها (Xanthate)   معروف می باشند.

این شرکت دانش فنی این مصولات را نیز در اختیار دارد وبزودی وارد عرصه تولید می نماید